We Care, Day Care!

de beste zorg die uw kind verdient.

Kwaliteit

Bij We Care, Day Care! proberen we op alle vlakken zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Zo voldoet al ons personeel aan alle wettelijke eisen en werken we daarnaast met een Pedagogische Coach.

Zij komt maandelijks bij ons op locatie, waarbij diverse activiteiten worden ondernomen ten einde doel samen te werken naar een Sterke kinderopvang.  Zo wordt er aandacht besteedt aan ons pedagogisch beleid en het implementeren hiervan, het in kaart brengen en monitoren van het pedagogisch handelen door middel van (video)observaties en POP gesprekken, het aanbieden van workshops die aansluiten op de inzichten uit de observaties. Daarnaast is er aandacht voor de zorg- en opvoedvragen die onder pedagogisch medewerkers spelen binnen een intervisiebijeenkomst en wordt de kwaliteit van de leefomgeving en de mate van ontwikkelingsstimulering in kaart gebracht.

Mentoren en kindvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten te houden, werken wij met een kindvolgsysteem waarbij we de kindjes 2x per jaar observeren op hun ontwikkeling op motorisch-, spraaktaal- en sociaal gebied.

Elk kindje heeft zijn/haar eigen mentor, zij is het aanspreekpunt voor u als ouder als het om uw kindje gaat. Zij zal ook de oudergesprekken en de voortgang van uw kindje met u bespreken.

Wanneer uw kindje de opvang verlaat, krijgt u deze boekjes mee.

GGD inspectie

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

In opdracht van de gemeenten Amsterdam voert de GGD Amsterdam onderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om in te grijpen.

Deze rapporten kunt u hier terugvinden via de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Icon-transparent

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven